Kedves Vásárlóink! Azt javasoljuk, hogy december 17. után válasszák az emailben kiküldött digitális képeket és ajándékkártyákat, mert a fizikai megrendelések megérkezését nem tudjuk garantálni karácsonyig.
Kedves Vásárlóink! Január 3-ig szabadságon vagyunk, így az addig megrendelt képeket azután fogjuk tudni elkészíteni nektek.
Három poszter vásárlása esetén az egyiket ajándékba adjuk! Ha nem érkezik meg időben, visszakapod az árát!

Általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések
 • Jelen általános szerződési feltételek Eltigani Amir. (lakcím: 6300 Kalocsa, Veres Péter u. 46. levelezési cím: 1107 Budapest, Bihari u. 3/D 17., elektronikus elérhetőség: [email protected]; telefonszám: +36309121736) (továbbiakban: MapManufactory) https://mapmanufactory.com/ weboldalon keresztül elérhető webáruházában történő vásárlással kapcsolatban tartalmaznak rendelkezéseket. 
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a web áruházunkból történő rendelés ezen rendelet hatálya alá tartozik. A web áruházon keresztül történő rendelés leadása esetén a szerződés Ön és Eltigani Amir E.V. között jön létre.
 • A mapmanufactory.com weboldalhoz való csatlakozás, illetőleg a webáruházban történő böngészés, a webáruház bármely alkalmazásának vagy szolgáltatásának használata során a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.
 • A megrendelés a termékek kiválasztásával, a rendelés adatainak megadásával és a megrendelés elküldésével történik. Ahhoz, hogy a webáruházból rendelni tudjon, megelőzően nyilatkoznia kell a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról, melyet a megrendelés elküldését megelőzően a weboldalon található jelölőnégyzet bejelölésével elismer és igazol.
 • A megrendelése elküldését, és annak beérkezését e-mailben igazoljuk vissza. Amennyiben a visszaigazolt adatokban elírást talál, vagy rendelését módosítani kívánja, szíveskedjen azt a visszaigazolást követően haladéktalanul megtenni elérhetőségeink valamelyikén. A tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a MapManufactory-t semminemű felelősség nem terheli. Minden megrendelést nyilvántartunk utánkövetés céljából, a weboldalunk saját adminisztrációs rendszerében .
 • A webáruházunkban az utánvétellel vagy online bankkártyás fizetéssel van lehetőség megvásárolni a termékeinket. A Felek közötti szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre és a megrendelés kiszállításával, valamint a megrendelés értékének megfizetésével minősül teljesítettnek. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 • A webáruház termékfotóin látható szín, valamint a termék valóságos színe között árnyalatbeli különbség előfordulhat. A mintaképeken látható keret, illetve hátlap nem része termékeinknek, azok kizárólag illusztrációk. A képeink az OpenStreetMap térképadatbázisa alapján készülnek. Az ebből eredő pontatlanságokért felelősséget nem vállalunk. 
 • A webáruházunkban szereplő termékek ára forintban értendő, de nem tartalmazza a szállítási költséget. 
 • A szállítási költségekre vonatkozó részletes tájékoztatás az alábbi linken keresztül érhető el: https://mapmanufactory.com/delivery
 • A MapManufactory fenntartja a jogot, hogy az egyes termékek árait időközben megváltoztassa, azonban az árváltozás nem érinti a már leadott rendelések értékét.
 • A MapManufactory nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a MapManufactory nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény MapManufactory felé való érvényesítése, illetve megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.
 • A megrendelt termékek kiszállítása egy Ön által megadott címre történik. Tekintettel arra, hogy a szállítás munkaidőben történik, kérjük, szíveskedjen olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítás időpontjában a csomag átvétele megoldott. 
 • Megrendelésének kiszállítását kizárólag Magyarország területére tudjuk vállalni.
 • A termékek szállítása a DPD futárszolgálattal történik, 2-4 napos kiszállítási határidővel. A szállítási díj a vásárolt értéktől függően alakul, erről pontosabban a "Szállítás" (https://mapmanufactory.com/delivery) menüpontban tájékozódhat.
 • A megrendelt termékek vételárát megfizetheti online bankkártyával vagy utánvéttel. Kiszállítás esetén a számlát a csomagban helyezzük el.
 • Webáruházunk biztonságos online fizetési lehetőséget kínál a PayPal, illetve a SimplePay segítségével. Az elektronikus fizetés a PayPal és a SimplePay honlapján, az ott meghatározott jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak maximálisan megfelelő feltételekkel történik. A Felek közötti szerződés a pénzfeltöltés visszaigazolásával jön létre és minősül teljesítettnek. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 • OTP SimplePay fizetés esetén a vásárló elfogadja a következő nyilatkozatot: tudomásul veszem, hogy az Eltigani Amir Abdelmagid E.V. 6300 Kalocsa Veres Péter u. 49. adatkezelő által a https://mapmanufactory.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Kellékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön a MapManufactory. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb 1 (egy) év.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a MapManufactory-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a MapManufactory nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

Termékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Kizárólag az ingó dolog termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
Jótállás
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a MapManufactory jótállásra köteles.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek
A rendelet tárgyi hatálya az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama 1 (egy) év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
Jótállás keretében a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a MapManufactory számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a MapManufactory költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a MapManufactory adott okot.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a MapManufactory-t terhelik.

 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállás nem érinti az Ön jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
 
Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében, Ön indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül. Az elállást érvényesnek kell tekintenünk, amennyiben erre vonatkozó egyértelmű, írásos nyilatkozatát a határidő lejárata előtt megküldi. Szerződéstől való elállási szándékát a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak szerinti nyilatkozat-minta használatával is bejelentheti, az aláírt nyilatkozat a MapManufactory fentiekben megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére történő megküldésével.
Elállás esetén a megrendelő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a részünkre. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldte. Elállás esetén a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos összes költség a megrendelőt terheli.
A visszaküldött termékeket kizárólag abban az esetben áll módunkban visszavásárolni, ha az hiánytalan, sértetlen állapotban érkezik vissza vevőszolgálatunkhoz. A MapManufactory a hiánytalan, sértetlen állapotban visszaküldött termékek vételárát legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
A MapManufactory. a megrendelőt megillető összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a megrendelő a terméket hiánytalanul, sértetlen állapotban vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. E kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A MapManufactory a megrendelőnek visszajáró összeget a megrendelő által megadott bankszámlaszámra utalja vissza, melyhez a megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja.
Abban az esetben, ha a megrendelő a szerződést a teljesítés megkezdését követően mondja fel, úgy az elszámolás során a megrendelő által arányosan fizetendő összeget kell kiszámítani. Ha azonban a megrendelő bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, úgy az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
A https://mapmanufactory.com/ weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy Ön is tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az adatvesztés, adatszivárgás, a számítógépen vagy más, webáruház böngészése során használt elektronikus eszközén tárolt adataihoz való jogtalan hozzáférés megakadályozása érdekében. A webáruházban történő vásárlás feltételezi a megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A MapManufactory nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Minden esetben a megrendelőt terheli a webáruház eléréséhez használt eszközének, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az elállási jog alóli kivételek: 
A MapManufactory kifejezetten felhívja a megrendelő figyelmét, hogy a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) c) pontja értelmében nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amely a megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A MapManufactory Térképkészítő alkalmazásával a megrendelő által kiválasztott és megrendelt terméktől való elállásra a fent hivatkozott 45/2014 (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) c) pontja értelmében a Megrendelőnek nincs lehetősége.

Panaszkezelés

Termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést:
MapManufactory
levelezési cím: 1107 Budapest, Bihari u. 3/D 17.
elektronikus elérhetőség: [email protected]
telefon : +36309121736 (8-16 óra között)
A panaszt a MapManufactory 30 napon belül megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
A MapManufactory a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak a panasz bejelentésétől számított 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
A panasz elutasítása esetén a fogyasztó a panaszával bírósághoz fordulhat, illetőleg békéltető testület előtti eljárását kezdeményezhet.
Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 18-37/A. §§-ai tartalmazzák.
A MapManufactory székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228
E-mail cím: [email protected]
Központi telefonszám: +36 76 501-525, +36 76 501-532,+36 70 7028-403
Fax: +36 76/501-538
Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/
A jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU 2013. 05. 21-én kelt rendelet 14.1 cikkének megfelelően tájékoztatjuk, hogy az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2019. február 26. napján léptek hatályba. Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa, annak figyelembe vételével, hogy a már elküldött rendelésre még a változtatás előtt hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A web áruház mindenkor hatályos általános szerződési feltételei a https://mapmanufactory.com/ weboldalon a https://mapmanufactory.com/terms-and-conditions linken keresztül elérhető.
Az Általános Szerződési Feltételekkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, szíveskedjen ügyfélszolgálatunkhoz fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Telefonszám: +36 30 912 1736
E-mail cím: [email protected]
Budapest, 2019. február 25. (módosítva: 2020. március 15.)
A mapmanufactory.com "cookie"-kat használ, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa. Ha folytatod a böngészést, elfogadod a "cookie"-k használatát. További részleteket itt találsz.

Belépés


Mit szólnál egy exkluzív ajánlathoz?

10% kedvezményt adunk az első vásárlásod alkalmából, ha most csatlakozol közösségünkhöz!
Légy részese...
✨ az exkluzív kedvezményeknek
💌 a legfrissebb híreknek és trendeknek
🎁 a nyereményjátékoknak
Ragadd meg a kedvezményt most!